Jesteś tutaj

REGULAMIN - MEDICATHLON

Marszobieg Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  1. CEL IMPREZY
    1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
    2. Aktywizacja społeczności akademickiej.
    3. Promocja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.     ORGANIZATOR MARATONU

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,                        ul. Żwirki i Wigury 81 a, 02-091 Warszawa

3.     TERMIN I MIEJSCE

A.      Bieg odbędzie się w dniu 24.05.2015 r. Pola Mokotowskie w Warszawie.

B.      Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Medicathlonu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.swfis.wum.edu.pl                                               lub https://www.facebook.com/Medicathlon, zwanej dalej stroną internetową.

C.      Długość trasy: ok. 1 km.

D.     Zawodnicy na starcie ustawiają się oddzielnie i startują na dystansach:

                                                        I.            1 km

                                                      II.            2 km

                                                    III.            5 km

                                                    IV.            10 km 

E.      Podczas biegu wykonywany jest elektroniczny pomiar czasu.

F.       Klasyfikacja końcowa na poszczególnych dystansach jest oddzielna dla kobiet i mężczyzn.

G.  Po zakończonym biegu wszyscy uczestnicy Medicathlonu przemieszczają się  w grupach zorganizowanych, wyznaczoną trasą na Rynek Nowego Miasta- Piknik WUM, gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie biegu, wręczenie pucharów dla najlepszej/go zawodniczki/zawodnika oraz medali pamiątkowych dla każdego uczestnika.

4.     PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I MEDYCZNE

A.      Na trasie znajduje się 1 punkt odświeżania zaopatrzony w wodę.

B.      Punkt medyczny będzie znajdował się  na linii startu i mety, przy  punkcie odżywiania i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

5.     UCZESTNICTWO

A. Prawo startu w  Medicathlonie mają osoby, które zarejestrują się na stronie internetowej, wypełniając elektroniczny formularz najpóźniej w dniu 23.05.2015 r.

B.      Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkową koszulkę.

C.      Udział w Medicathlonie jest bezpłatny.

D.     Warunkiem udziału w Medicathlonie jest:

                                                        I.            Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

                                                      II.            Podpisanie oświadczenia przedstawianego przed rejestracją.

                                                    III.            Udział w Medicathlonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w marszobiegu.

                                                    IV.            Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji  dotyczących Medicathlonu.

                                                      V.                                 Organizator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych (baz danych) partnerom wydarzenia.

                                                    VI.            Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

2.      Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

3.      Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

4.      Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

5.      Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach.

6.      Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

                                                  VII.            Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

                                                VIII.            Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 24.05.2015 r.

E. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

F.       Pakiety startowe będą wydawane w dniu 24.05.2015 r. w Biurze Zawodów – SWFiS WUM, ul. Żwirki i Wigury 81a w godzinach 7:30-8:30.

G.     Szatnie będą znajdowały się na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

H. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Medicathlonu. Organizator ma prawo usunąć z Medicathlonu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Medicathlonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

6.     ZGŁOSZENIA

A.  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://www.facebook.com/Medicathlon.

B. Organizator ustala limit zawodników na 200 osób. O udziale Uczestników w Medicathlonie decyduje kolejność zgłoszeń.

C.      Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową 

https://www.facebook.com/Medicathlon do dnia 23.05.2015 r.

D.     Udział w Medicathlonie jest bezpłatny.

7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A.     Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie i mecie Medicathlonu w czasie jego trwania i po jego zakończenu.

B. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

C.   Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Medicathlonie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestniczka niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas Medicathlonu.

D. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.

E.      Uczestnicy Medicathlonu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Medicathlonem, za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

F.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

G.     Komitet Organizacyjny ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.